صنایع غذایی سحر

برگزاری اولین استارت آپ کشاورزی و صنایع غذایی در استان همدان

دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا با مشارکت صنایع غذایی سحر برگزار میکند:

اولین استارت آپ کشاورزی و صنایع غذایی در استان همدان.

کارشناشان، دانشجویان و صاحبان ایده در زمینه صنایع غذایی میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارائه ایده های برتر به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه نمایند.

www.chabouk.ir/event